Αειφόρος Ανάπτυξη - Πιστοποιήσεις (EPD - VOC - HPD κ.ά)

Life cycle

 

Green

 

Τα κτίρια έχουν  μια τεράστια επίδραση στο περιβάλλον, τόσο με την  κατασκευή όσο και τη χρήση τους, συμβάλλοντας σημαντικά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για το λόγο αυτό, οι  σύγχρονες ‘Αειφόρες’ μέθοδοι κατασκευής γίνονται όλο και πιο σημαντικές. 

Η Saint-Gobain έχει αναπτύξει μια προσέγγιση στις δραστηριότητες της  έχοντας διαρκώς γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, που βοηθά τους συνεργάτες  της  στον κλάδο των κατασκευών (αρχιτέκτονες, εργολάβους, συνεργεία τοποθέτησης) να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Δέσμευση της εταιρίας είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προϊόντων και των  συστημάτων  στο περιβάλλον και αυτό το επιτυγχάνει με διάφορους τρόπους:

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της παρακολουθούνται άγρυπνα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, καθώς επίσης  κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους. Αυτό απαιτεί διαφάνεια και την αποτελεσματική χρήση των ευρέως αποδεκτών  τεχνικών  LCA (Life Cycle Assessment) οι οποίες δίνουν  σημαντικές μετρήσεις  προσφέροντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες της εταιρείας να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με  τις αναγκαίες απαιτήσεις των πιστοποιητικών LEED ή BREEAM και βρίσκονται σε συνεχή  βελτίωση. Έχοντας την πεποίθηση ότι το LCA αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην Αειφόρο Δόμηση, προσφέρουμε προϊόντα που δεν έχουν μόνο υψηλές αποδόσεις αλλά σέβονται και το Περιβάλλον από την εξόρυξη της πρώτης ύλης μέχρι την ανακύκλωση. 

Τι είναι το LCA (Life Assessment - Αξιολόγηση σε πλήρη κύκλο ζωής);

Το LCA είναι μια περιεκτική μεθοδολογία που αξιολογεί την επίπτωση στο περιβάλλον ενός προϊόντος, καθ'ολη τη διάρκεια ζωής του σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα ISO ή EN.
Εργαλείο πολλαπλών κριτηρίων:

  • Κατανάλωση φυσικών πόρων, αέρα

  • Εκπομπές νερού και χώματος

  • Παραγωγή ρύπων

  • Δυναμική υπερθέρμανση του πλανήτη

Εργαλείο πολλαπλών σταδίων:
Από "την γέννηση ώς το θάνατο" που σημαίνει από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι το τέλος ζωής του προϊόντος.
Τα αποτελέσματα του LCA παρουσιάζονται με την έκδοση ενός Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής Απόδοσης (EPD - Environmental Product Declaration) σύμφωνα με το ISO 14025 και EN 15804.

LCA

Το εργοστάσιο παραγωγής, οι αποθήκες που έχουν επιλεγεί με βάση και την τοποθεσία τους, καθώς και το ευρύ δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα,  βελτιστοποιούν τις μεταφορές των προϊόντων στα σημεία τοποθέτησης και κατασκευής, ελαχιστοποιώντας τις αποστάσεις και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων και φυσικά τις εκπομπές CO2.

Tα προϊόντα μας έχουν πιστοποιηθεί και έχουν αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολόγηση(πολύ πιο κάτω από τα επιτρεπτά όρια) ως προς τις ελάχιστες εκπομπές VOCs.

Ειδικά στο Εργοστάσιο παραγωγής των γυψοσανίδων μας στο Αιτωλικό, υλοποιήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ‘ZERO Waste in Production’.

Συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκε πλήρως ο εξοπλισμός της Μονάδας Ανακύκλωσης και των Φίλτρων της, ενώ τοποθετήθηκε Σύγχρονο Σύστημα Θραύσης και κονιορτοποίησης των ‘τριμμάτων’ από την κοπή των γυψοσανίδων στα διάφορα στάδια της Παραγωγικής Διαδικασίας, και τα οποία μέσω ενός Ολοκληρωμένου Δικτύου Αναρρόφησης καταλήγουν απευθείας στη Μονάδα Ανακύκλωσης και από εκεί επανεισάγονται στη Γραμμή Παραγωγής.

Με αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση μηδενίστηκαν οι φύρες της Παραγωγής που έπρεπε να κατευθυνθούν προς απόρριψη και μειώθηκε η χρησιμοποιούμενη Α΄ Ύλη Γύψου, αφού αυτές κατευθύνονται και πάλι στην Παραγωγική Διαδικασία, μέσα στις γυψοσανίδες μας.

Το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένου γύψου στα νέα προϊόντα, ανέρχεται στο 3% (pre-consumer recycled content) το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους Στόχους της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Saint-Gobain δημιουργεί μια ισχυρή στρατηγική "Eco-innovation" για να διασφαλίσει  ότι η περιβαλλοντική επίπτωση ενός νέου προϊόντος εκτιμάται σωστά, από την αρχή  της διαδικασίας .

Χρησιμοποιώντας αυτή την νοοτροπία και μεθοδολογία, είναι σίγουρο ότι η Saint-Gobain ότι  θα είναι σε θέση να προσφέρει  όλο και περισσότερα  προϊόντα, συστήματα  και καινοτόμες υπηρεσίες για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και άνεση για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν και τους τελικούς  χρήστες.

H Saint-Gobain Hellas δεσμευόμενη για άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ( Ξηρή Δόμηση  Rigips/Isover/Bituver – Εξωτερική θερμομόνωση WEBER – Συστήματα Ύδρευσης, Άρδευσης PAM) πιστοποιήθηκε κατά ISO-14001.

Η πιστοποίηση επιτεύχθηκε μέσω ενεργειών και διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση και σωστή διαχείριση των αποβλήτων (στερεών, υγρών και αερίων), την εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και Α υλών, καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα η επίτευξη πιστοποίησης κατά ISO-14001 διασφαλίζει  τους συνεργάτες της,  πως η εταιρεία  λειτουργεί πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, με κοινωνική υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το Περιβάλλον αναλλοίωτο από τις δραστηριότητες της.

Περισσότερες πληροφορίες για την δραστηριότητα του ομίλου όσον αφορά την Αειφόρο Ανάπτυξη και γενικότερα την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Κατοικία μπορείτε να έχετε από τα συνημμένα αρχεία.