Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου (στο εξής, "Όροι") καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος www.saint-gobain.gr (στο εξής: "Ιστότοπος").

Τον ιστότοπο διαχειρίζεται η εταιρεία Saint-Gobain Hellas ΑΒΕΕ(στο εξής “SG Hellas”), με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Κλεισούρας αρ. 5., και  η οποία έχει με μοναδικό εταίρο και λειτουργεί υπό την ευθύνη της διαχείρισης και του συντονισμού, της  συσταθείσας σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο εταιρίας Saint-Gobain Construction Products SA.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου, εννοούμενη ως πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή σε αυτόν, συνεπάγεται την αποδοχή, σιωπηρή και ανεπιφύλακτη από τον χρήστη (εφεξής "χρήστης του Δικτυακού Τόπου", εννοούμενος ως επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου καθώς και ως εγγεγραμμένος χρήστης, επίσης ονομαζόμενος εφεξής "Χρήστης") των Όρων.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με κανέναν από τους Όρους, είναι συνεπώς υποχρεωμένος να εγκαταλείψει αμέσως τον Ιστότοπο.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υφίσταται το δικαίωμα, στο πλαίσιο της SG Hellas, να τροποποιήσει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης καλείται να λάβει καλή και πλήρη γνώση  αυτών των Όρων σε κάθε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Ιστότοπος παρέχει πληροφορίες καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης για την SG Hellas και άλλες εταιρίες του ίδιου ομίλου Saint-Gobain στο οποίο ανήκει η ίδια η SG Hellas.

Οι πληροφορίες παρέχονται, γενικά, μέσω εγγράφων, εικόνων και περιγραφών των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από την SG Hellas στις άλλες εταιρίες του ομίλου Saint-Gobain (στο εξής: Περιεχόμενο").

Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή του Χρήστη στο γεγονός ότι, σε καμία περίπτωση, τα Περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου δεν ενδέχεται να αποτελούν προσφορά στο κοινό.

Η SG Hellas καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ενημέρωση των Περιεχομένων του Ιστότοπου.

Ωστόσο, η SG Hellas δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια ή την ενημέρωση του παραπάνω περιεχομένου.

Οι Χρήστες που ενδιαφέρονται για την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με την SG Hellas ή με άλλες εταιρείες του ομίλου Saint-Gobain, πρέπει να ζητήσουν επιβεβαίωση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή προδιαγραφών, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στον Ιστότοπο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζονται στο Περιεχόμενο και, εάν προτίθενται να λάβουν αποφάσεις βάσει αυτού, πρέπει να ζητήσουν ρητά συγκεκριμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η SG Hellas, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου Saint-Gobain, είναι ελεύθερη να απαντήσει ή όχι σε αυτά τα αιτήματα.

Η SG Hellas δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου,  επιφυλάσσοντας αυτή τη δραστηριότητα στην απόλυτη κρίση της.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η SG Hellas είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο του και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν (παραδείγματος χάριν, ενδεικτικά, κείμενα, λίστες, εγχειρίδια, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, εικόνες, τεχνικά σχέδια, βίντεο, ήχος, διαφημιστικά κείμενα, εμπορικά σήματα, ονόματα τομέα, σχέδια, έργα ακόμα και όταν δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λογισμικό, βάσεις δεδομένων κ.λπ. - παρακάτω, Υλικά").

Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και τις διεθνείς συνθήκες.

Οι χρήστες εξουσιοδοτούνται να περιηγούνται στον Διαδικτυακό Τόπο και να εκτυπώνουν ή να μεταφορτώνουν αντίγραφα των Περιεχομένων ή/και των Υλικών που περιέχονται σε αυτόν αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με μοναδικό σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και υπό τον όρο ότι δεν θα αφαιρούν επισημάνσεις για τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις από το εκτυπωμένο ή μεταφορτωμένο υλικό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου και/ή των Υλικών πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ρητά γραπτώς από την SG. Σε κάθε περίπτωση, η SG Hellas πρέπει να αναφέρεται ως ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων των Υλικών και του Περιεχομένου, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διευκρίνισης που η SG Hellas θεωρεί απαραίτητο να διατυπωθεί κατά την έκδοση της προαναφερόμενης άδειας.

Η χρήση, η αναπαραγωγή,  η αντιγραφή ή η διανομή του Περιεχομένου ή/και των Υλικών του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται και συνεπάγεται την ευθύνη του Χρήστη για τις σχετικές πράξεις  ή/και σε σχέση με τρίτους στους οποίους το Περιεχόμενο και/ή τα Υλικά γνωστοποιούνται ή μεταβιβάζονται, καθώς και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ή/και στους εν λόγω τρίτους.


 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος διατίθεται δωρεάν και για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Η SG Hellas δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, η SG Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να διαγράψει, να διακόψει ή να τροποποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, τον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επομένως η SG Hellas δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη προς τους Χρήστες, αν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος, εν όλω ή εν μέρει.

Ετσι, η SG Hellas δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το Περιεχόμενο και/ή τα Υλικά που προβάλλονται  στον Ιστότοπο.

Η SG Hellas αποκλείει ως εκ τούτου κάθε ευθύνη, συμβατικού ή εξωσυμβατικού χαρακτήρα, έναντι του Χρήστη για ζημίες ή απώλειες που προέρχονται από ή συνδέονται με:

- μη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή/και εν μέρει του διαδικτυακού τόπου

- την αδυναμία του Χρήστη να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο.

-χρησιμοποίηση περιεχομένου ή/και υλικών που περιέχονται στον Ιστότοπο ή το να βασίζεται σε αυτά.

Αν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, η SG Hellas δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν στους Χρήστες από την επίσκεψη σε αυτούς τους Διαδικτυακούς Τόπους, ακόμα και αν αυτοί είναι ιστότοποι άλλων εταιρειών του ίδιου του Ομίλου Saint-Gobain.

Η SG Hellas ζητά από τους Χρήστες να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενό των συνδέσμων/ άλλων ιστότοπων  και το πεδίο εφαρμογής τους.

Σε περίπτωση που οι Χρήστες λάβουν έναν κωδικό αναγνώρισης, έναν κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία λόγω της πρόσβασής τους στον Ιστότοπο που αφορά σε  λόγους ασφαλείας, είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν αυτές τις πληροφορίες ως απολύτως εμπιστευτικές και να μην τις γνωστοποιούν σε τρίτους.

Η SG Hellas, από την πλευρά της, διατηρεί, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον κωδικό αναγνώρισης ή/και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο έχουν επιλέξει οι Χρήστες ή έχει αναθέσει η SG Hellas, σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν συμμορφώθηκαν με τους παρόντες Όρους.

Εάν ένας Χρήστης γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο πρόσωπο γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης ή τον κωδικό πρόσβασής του, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την SG Hellas, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας gdpr.sgh@saint-gobain.com .


 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να δημιουργούν συνδέσμους προς τον Ιστότοπο, υπό τον όρο ότι αυτό γίνεται σωστά και δεν βλάπτει ούτε τη φήμη της SG Hellas ούτε τη φήμη άλλων εταιρειών του ομίλου Saint-Gobain και ότι ο Χρήστης δεν αποκομίζει κανένα αθέμιτο όφελος από αυτό.

Η SG Hellas διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να μην επιτρέψει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, , ή να εφαρμόσει τις τεχνικές λύσεις που κρίνει καταλληλότερες ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση.  

Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτονόητο ότι οι ιστότοποι στους οποίους επιτρέπονται συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων.


 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εάν οι Χρήστες χρησιμοποιούν μια λειτουργία που τους επιτρέπει να ανεβάσουν το δικό τους περιεχόμενο στον Ιστότοπο (στο εξής "Περιεχόμενο χρήστη") πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι έναντι της SG Hellas για όλες τις ζημίες που θα μπορούσε να υποστεί η τελευταία σε σχέση με το Περιεχόμενο των Χρηστών.

Όλο το Περιεχόμενο Χρηστών που μεταφορτώθηκε στον Ιστότοπο θεωρείται μη εμπιστευτικό και η SG Hellas έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, να το αντιγράφει, να το διανέμει και να το γνωστοποιεί σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς οι Χρήστες να έχουν οποιοδήποτε  δικαίωμα ή αξίωση για οποιονδήποτε λόγο.

Η SG διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποκάλυψης της ταυτότητας των Χρηστών σε τρίτους που διαμαρτύρονται για παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες ρητά αναγνωρίζουν την περίσταση κατά την οποία η SG Hellas δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη έναντι τρίτων για το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

Επομένως, η SG έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται από τους Χρήστες στον Ιστότοπο εάν, κατά τη γνώμη της, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου. Οι απόψεις που εκφράζουν οι Χρήστες στον Ιστότοπο δεν αντιπροσωπεύουν, σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο, τις απόψεις της SG Hellas.

Αναφορικά με το Περιεχόμενο Χρήστη, σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες συμφωνούν ρητά να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν ως εκ τούτου σχετικά με το προαναφερθέν Περιεχόμενο Χρήστη.

Το Περιεχόμενο Χρήστη:

- πρέπει να είναι σωστό και αληθές, καθώς και να συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις·

- δεν πρέπει να περιέχει δυσφημιστικό ή άσεμνο ή προσβλητικό υλικό ·

- δεν πρέπει να υποκινεί διακρίσεις σε σχέση με τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

- δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή γενικά άλλα δικαιώματα τρίτων ή να βλάπτει το δικαίωμα των άλλων για προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

- δεν πρέπει να περιέχει υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses), σκουλήκια (worms), λογισμικό παρακολούθησης, χρονικές βόμβες (time bombs), λογισμικό διαφήμισης και, γενικά, άλλα κακόβουλα προγράμματα·

Σε κάθε περίπτωση και γενικότερα, οι Χρήστες, λόγω της αποδοχής αυτών των Όρων, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο κατά τρόπο που να μην παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος νόμου.

 

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Οι χρήστες συμφωνούν να απαλλάξουν την SG Hellas από οποιαδήποτε ευθύνη, για ζημιές (άμεσες και έμμεσες) και δαπάνες στις οποίες η SG Hellas μπορεί να υποβληθεί λόγω:

(i) παραβίασης από τους Χρήστες αυτών των Όρων·

(ii) αγωγές τρίτων που βασίζονται στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου ή/και των Υλικών που διατέθηκαν από τους Χρήστες·

(iii) αγωγές τρίτων που βασίζονται στο Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφέρθηκε ή μεταφορτώθηκε από Χρήστες στον ίδιο τον Ιστότοπο.

 

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που οι χρήστες, σε ολόκληρο τον Ιστότοπο, γράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις ή/και τις δικές τους κριτικές στον Ιστότοπο, ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την αυστηρή συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις.

Τα σχόλια και οι κριτικές θα πρέπει να επικεντρώνονται στα προϊόντα της Saint-Gobain καθώς και στις μεμονωμένες εμπειρίες χρήσης με περιγραφές των λόγων που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν.

Συνεπώς, η SG Hellas διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή να αφαιρεί, όταν δημοσιεύονται, όλες τις κριτικές που χαρακτηρίζονται από:

- αισχρολογία, γλώσσα με διακρίσεις ή εκφράσεις που δεν είναι κατάλληλες για δημόσια συζήτηση·

- διαφήμιση, "spam" ή αναφορές σε άλλα προϊόντα, προσφορές ή ιστότοπους·

- προσωπικά δεδομένα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις URL, λογαριασμούς Twitter, αριθμούς τηλεφώνου, φυσικές διευθύνσεις ή άλλες μορφές στοιχείων επικοινωνίας·

- υβριστικά  ή κακόβουλα σχόλια σχετικά με άλλες κριτικές που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα ή τους συντάκτες τους.

Στον ιστότοπο η SG Hellas μπορεί να αποφασίσει να παρέχει διαδραστικές υπηρεσίες προς όφελος των Χρηστών.

Εάν συμβεί αυτό, η SG Hellas παρέχει στους Χρήστες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν υπάρχει συντονιστής και ποια μορφή συντονισμού χρησιμοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση, η SG Hellas επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίζει, κατά περίπτωση, κατά πόσον είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί η παρέμβαση ενός συντονιστή (συμπεριλαμβανομένου του τύπου συντονισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί) ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, η SG Hellas δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να εποπτεύει, να παρακολουθεί ή να συντονίζει τις διαδραστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο και αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση διαδραστικών υπηρεσιών από τους Χρήστες κατά παράβαση του περιεχομένου αυτών των Όρων και αυτό, ακόμη και αν διαδραστική υπηρεσία συντονίζεται.

Η χρήση διαδραστικών υπηρεσιών από ανηλίκους υπόκειται στη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Όταν οι διαδραστικές υπηρεσίες συντονίζονται, η SG Hellas θα ενημερώνει τους Χρήστες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον συντονιστή σε περίπτωση ανάγκης.

 

9-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ

Η SG Hellas διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει, κατά την κρίση της, εάν έχει σημειωθεί παραβίαση αυτών των όρων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Όταν συμβεί αυτό, η SG Hellas έχει το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που κρίνει καταλληλότερα.

Σε κάθε περίπτωση, η παράλειψη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου συνιστά παραβίαση και μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

-άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματος του Χρήστη να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο,

-την άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού που φορτώθηκε από τον Χρήστη στον Ιστότοπο,

-την έναρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον ενός Χρήστη με αγωγή αποζημίωσης και επιστροφής των δικαστικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν,

-κοινοποίηση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό είναι αναγκαίο ή ενδεδειγμένο.

 

Η SG Hellas δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για συνέπειες που προκύπτουν από ενέργειες που έγιναν σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος εγγράφου.


 

10-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Όροι και οι νομικές σχέσεις με τους Χρήστες διέπονται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για οποιαδήποτε διαφορά ή  διαμάχη, που απορρέει ή συνδέεται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση του Ιστότοπου, είναι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.