Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον (EHS)

healthandsafety
Environment, Health and Safety Policy - EHS

Η υγεία και ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής μας κουλτούρας που στοχεύει στην προστασία όλων των συνεργατών μας, με επιπλέον κανονισμούς ασφαλείας πέρα από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.

Εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ασφάλεια και υγεία για τους εργαζομένους μας, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους πελάτες μας, τους τελικούς χρήστες όπως επίσης και τις τοπικές κοινότητες.

Η υγεία και  ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Saint-Gobain έχοντας κεντρική θέση στην εταιρική της κουλτούρα. Οι δεσμεύσεις του Ομίλου δημοσιεύονται στον Χάρτη EHS και στη νέα Πολιτική Υγείας που δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες  κατευθύνσεις ακόμα και για τη χρήση των προϊόντων. Στοχεύουν στην προστασία της υγείας και την προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών της, των χρηστών των προϊόντων της, καθώς και των κατοίκων που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις της, διασφαλίζοντας επίσης την ασφαλή χρήση των προϊόντων και λύσεων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Στόχος: ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων και απαιτεί ατομική ευθύνη, ώστε ο καθένας να μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για τη δική του ασφάλεια και την ασφάλεια των συναδέλφων του. Έλεγχοι ασφαλείας διενεργούνται σε όλους τους χώρους του ομίλου σύμφωνα με το πρότυπο SMAT (Εργαλείο Διαχείρισης Ασφάλειας). Οι πιθανές επικίνδυνες πράξεις και συνθήκες αποτελούν αντικείμενο άμεσης δράσης ή ενεργειών ενσωματωμένων σε σχέδιο δράσης.

Το 2020, πραγματοποιήσαμε 383.031 επισκέψεις SMAT, που αντιπροσωπεύουν μια αναλογία 1,96 επισκέψεων ανά εργαζόμενο, έκτακτο υπάλληλο και υπεργολάβο.

Ενώ στον όμιλο Saint-Gobain καταγράφεται μια σταθερή μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε, πεπεισμένοι ότι ο στόχος των μηδενικών ατυχημάτων είναι εφικτός.